Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τη σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι:
1. 'Εχουν ηλικία από 23-45 ετών.
2. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή απολυτηρίου Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.
3. 'Εχουν ενεργό συμμετοχή ως Καλαθοσφαιριστής σε αθλητικά σωματεία οποιαδήποτε κατηγορίας για μια τουλάχιστον πενταετία την οποία βεβαιώνει η Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας κι αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο Γραμματικών Γνώσεων ( Εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ΑΕΙ).
4. Ποινική κατάσταση του ενδιαφερόμενου (ζητείται από την Γ.Γ.Α. )
5. Υπεύθυνη δήλωση ( άρθρο 8 Ν. 1599/86) " περί μη άσκησης δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη"
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι επικυρωμένα, κατατίθενται τουλάχιστον επτά ( 7 ) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γ.Γ.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 15180, ΜΑΡΟΥΣΙ.