Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

   Α1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
                                   η Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
(Αθλητικός νόμος 2725/99, όπως ισχύει)
____________________________________________________________
1.    ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. προς τη Γ.Γ.Α. περί χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 
      σωματείου η Η Περί διατήρησής Της, στην οποία θα αναφέρονται συγκεκριμένοι κλάδοι  
      άθλησης για αναγνώριση ή διατήρησή τους.
       Η αίτηση θα είναι υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, ΘΑ ΤΗ φέρει   σφραγίδα σωματείου ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ περιλαμβάνει ακόλουθα:
       Επωνυμία, αριθ. μητρώου αναγνώρισης Γ.Γ.Α. (Για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο), ταχυδρομική δ / νση (αποκλειστικά του συλλόγου) ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα πικοινωνίας, υπεύθυνο Επικοινωνίας (τηλέφωνα), φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθ. τραπεζικού λογαριασμού σωματείου ΚΑΙ e - ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει).
      ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επωνυμία και η σφραγίδα του σωματείου να συμφωνούν με την
      επωνυμία που αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό.
2 Έκθεση του Δ.Σ . της πορείας του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα,
     υπογραμμένη ΑΠΌ ΤΟΝ πρόεδρο ΚΑΙ ΤΟ γενικό γραμματέα ΜΕ σφραγίδα ΤΟΥ σωματείου.    
     Αναλυτικά θα αναφέρονται: το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργούσε και    
     καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι τυχόν διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του    
     (Διασυλλογικά, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.ά.)
3. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ . του σωματείου υπογραμμένο από τον
     πρόεδρ ο ΚΑΙ ΤΟ γενικό γραμματέα ΜΕ σφραγίδα ΤΟΥ σωματείου .
4.   Υπεύθυνες Δηλώσεις   Των Μελών ΤΟΥ Δ.Σ. (Βλέπε υπόδειγμα Υ.Δ.) θεωρημένες από
      Δημόσια Αρχή ΓΙΑ ΤΟ Γνήσιο Των υπογραφών πολυακουσμένα, στις οποίες θα αναφέρεται:
      α) ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα - περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του  
      άρθρου 3 του ν.2725 / 99, όπως ισχύει και 
      β) να σημειωθεί στο σχετικό πεδίο τυχόν συμμετοχή τους ως απλά μέλη ή ως μέλη της
      διοίκησης ΣΕ ΑΛΛΑ Αθλητικά σωματεία. Σε περίπτωση που συμμετέχουν να
      συμπληρωθεί η Η επωνυμία Των σωματείων αυτών ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ Ιδιότητα. .
5. Επικυρωμένο Αντίγραφο Μέλος Μέλος ισχύοντος καταστατικού ΤΟΥ σωματείου.
6. Επικυρωμένο Αντίγραφο Μέλος Μέλος πιστοποιητικού Εγγραφής ΤΟΥ σωματείου ΣΤΟ οικείο
      Πρωτοδικείο (για αρχική αίτηση αναγνώρισης) ή
      επικυρωμένο Αντίγραφο Μέλος πιστοποιητικού μεταβολών οικείου Πρωτοδικείου
      (ΓΙΑ ήδη αναγνωρισμένο).
7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του σωματείου .
8. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησης
      Ομοσπονδιών η Η η Η Ενώσεων όπου ΘΑ σημειώνεται:
       α) ότι το αιτούμενο σωματείο (επωνυμία όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό
       του) αποτελεί Μέλος πολυακουσμένα ΚΑΙ η Η γνωστη Ημερομηνία ένταξης ΤΟΥ σωματείου ΣΤΗΝ Ομοσπονδία,
       β) ότι το εν λόγω σωματείο έχει δικαίωμα να ζητήσει την παροχή της ειδικής αθλητικής
       αναγνώρισης και
       γ) η κατηγορία που αγωνίζεται το σωματείο.
9. Επικυρωμένο Αντίγραφο Μέλος Μέλος βεβαίωσης Της οικείας Περιφέρειας Ότι έχουν θεωρηθεί ΤΑ
      προβλεπόμενα από το ν.2725 / 99 όπως ισχύει, βιβλία.
10. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.Σ . Ότι τηρούνται ΤΑ προβλεπόμενα ΑΠΌ ΤΟ ν.2725 / 99
      όπως ισχύει, βιβλία, θεωρημένες ΑΠΌ Δημόσια Αρχή ΓΙΑ ΤΟ Γνήσιο Των υπογραφών
      ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Κ γενικού γραμματέα ΤΟΥ σωματείου. 
11. Κατάσταση ΕΝ Ενέργεια αθλητών Ανα άθλημα  ΜΕ πλήρη ΣΤΟΙΧΕΙΑ (αριθμ. Δελτίου  
       αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομ. γέννησης, αριθμ. τηλεφώνου)   
       υπογραμμένη ΑΠΌ ΤΟΝ πρόεδρο ΚΑΙ ΤΟ γενικό γραμματέα ΚΑΙ ΤΗ   σφραγίδα ΤΟΥ σωματείου
       Ο ελάχιστος αριθμός εν ενεργεία αθλητών για ατομικό άθλημα ορίζεται σε δέκα (10)
       ΚΑΙ ΓΙΑ Ομαδικό ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ (20). 
12. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.Σ. (θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των
       υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται:
 α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου
    β) η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και
 γ) το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς (μίσθωση, παραχώρηση, κ.λ.π.).
13 Πλήρης κατάσταση του τεχνικού (προπονητές ανά άθλημα κ.ά.) ΚΑΙ διοικητικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:    
       υπογραμμένη ΑΠΌ ΤΟΝ πρόεδρο ΚΑΙ ΤΟ γενικό γραμματέα ΚΑΙ ΤΗ σφραγίδα σωματείου ΤΟΥ ΣΤΗΝ
       οποία ΘΑ σημειώνονται η Η η Η Ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο, ΤΟ πατρώνυμο, και ο αριθμός δελτίου
       ταυτότητας.  
       ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σωματείο που απασχολεί προπονητή θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον
        Αντίγραφο Μέλος Της απαιτούμενης εκ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ σύμβαση σωματείου -προπονητή, θεωρημένη από
        ΤΗΝ αρμόδια Δ.Ο.Υ ..
14.     Ετήσιος προϋπολογισμός εγκεκριμένος ΑΠΌ ΤΗ Γενική ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ Αναφορά στις Πηγές  
εσόδων (εισφορές - συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.ά)
      υπογεγραμμένος ΑΠΌ ΤΟΝ πρόεδρο ΚΑΙ ΤΟ γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του σωματείου.
15. Εγκρίσεις Γενικών Συνελεύσεων Των Οικονομικών απολογισμών ΤΟΥ σωματείου ΑΠΌ ΤΗΝ
      ίδρυσή του (για αρχική αίτηση αναγνώρισης) ΚΑΙ Των Τριών (3) τελευταίων ετών (για ήδη
      αναγνωρισμένο), υπογραμμένες ΑΠΌ ΤΟΝ πρόεδρο ΚΑΙ ΤΟ γενικό γραμματέα ΚΑΙ ΘΑ φέρει ΤΗ  
     σφραγίδα ΤΟΥ σωματείου.

         
    Γία χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Συνδέσμου Διαιτητών
      απαιτούνται επιπλέον   Των ανωτέρω ΤΑ ακόλουθα:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνης γνώμης της οικείας αθλητικής
      Ομοσπονδίας.
β) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας αθλητικής ένωσης περί 
      διεξαγωγής τοπικών πρωταθλημάτων ΣΤΗΝ Περιοχή Της έδρας ΤΟΥ συνδέσμου.
γ) Δήλωση ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝ. Γραμματέα ΤΟΥ ΥΠΟ αναγνώριση συνδέσμου διαιτητών Ότι ΤΑ Μέλη ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ διαιτητές ΜΕ δίπλωμα διαιτητών, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών τους.
   δ) Έγγραφο ΤΟΥ ΥΠΟ αναγνώριση συνδέσμου διαιτητών ΣΤΟ οποίο αναγράφονται ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ Μέλη -διαιτητές ΜΕ δίπλωμα διαιτητή μόνιμοι κάτοικοι Της περιοχής Ευθύνης ΤΟΥ συνδέσμου διαιτητών- ΜΕ πλήρη ΣΤΟΙΧΕΙΑ (αρ. μητρώου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τόπο κατοικίας, ημ. γέννησης, δ / νση κλπ). 


                                                                                              

                                                  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

                                                                     (Άρθρο 8 Ν.1599 / 1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ (1) :

Ο - η Η η Η ΟΝΟΜΑ:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης (2) :

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου ( Fax ):

Δ / νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε- Ταχυδρομείο ):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) δεν εμπίπτω στις διατάξεις του άρθρου 3 «Κωλύματα εγγραφής-Περιορισμοί» ΤΟΥ αθλητικού ΝΟΜΟΎ 2725/1999, όπως ισχύει, όπως αναφέρονται παρακάτω:
«1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία. (4)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ημερομηνία: ../../ 20 ...

Ο - Η Δηλ. \
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
2 Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.

3 Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και του αεραθλητισμού.

4. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

5. εξαίρεση Κατ ', οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγνκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας εφόσον είναι ενήλικες.

6 Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι. διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, ΔΕΝ επιτρέπεται ΝΑ ΕΙΝΑΙ Μέλη διοικητικού συμβουλίου η Η εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωματείου ούτε ΝΑ ΕΙΝΑΙ Αντιπρόσωποι ΤΟΥ ΣΕ υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο . »


Β1) Συμμετέχω ως απλό μέλος ή ως μέλος της Διοίκησης σε άλλο αθλητικό σωματείο (επωνυμία σωματείου και κλάδο άθλησης που καλλιεργεί)……………………………………………………………………………………


Β2) Δεν συμμετέχω ως απλό μέλος ή ως μέλος της Διοίκησης σε άλλο αθλητικό σωματείο.

Ο - Η Δηλ.
               


(Υπογραφή)